Gegevensbescherming

1. Privacy in één oogopslag
Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in de rubriek “Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie” in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. be gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting
strato
Wij hosten onze website bij Strato. De aanbieder is Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlijn (hierna: “Strato”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Strato verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato wordt gebruikt op basis van artikel 6 para. 1 verlicht. f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie
Privacy
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

WK MedTec GmbH
Nordring 27a
D-31675 Bückeburg

Telefoon: +49 (0) 152 / 56 19 47 77
E-mail: timon.schorling@wk-medtec.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

opslagduur
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen
We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan beveiligingsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)
INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSBEZWAAR OVEREENKOMEN VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
Als u bezwaar maakt volgens artikel 21 par. 1 AVG moet er een balans worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

4. Gegevensverzameling op deze website
koekjes
Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek). op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Artikel 6 (1) (a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot
Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna “Cookiebot”).

Wanneer u onze website betreedt, wordt een verbinding met de Cookiebot-servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere uitleg voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toewijzen of intrekken. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1 verlicht. c AVG.

Contact Formulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 para. 1 verlicht. b AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 para. 1 verlicht. b AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en advertenties
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 para. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

opslagduur
Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. User ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google DoubleClick
Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-functies. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “DoubleClick”).

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker herkennen en de bezochte websites, klikken en andere informatie over gebruikersgedrag kunnen toewijzen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betreffende gebruiker te tonen.

Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclame. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie de volgende links voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Plug-ins en hulpmiddelen
YouTube
Deze website bevat video’s van de YouTube-website. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-weblettertypen
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website is benaderd via uw IP-adres. Google WebFonts worden gebruikt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.